תכנון פרישה

נכתב ע"י שי שפט

להלן מדריך לפורשים, המפרט את הנושאים לטיפול, לפני ואחרי הפרישה :

רקע – בתהליך סיום העבודה מעורבים גורמים שונים (מעסיק, עובד, הקופות הפנסיוניות השונות ומס הכנסה כמובן), לכן חשוב להקפיד על סדר פעולות נכון, לביצוע אל מול מס הכנסה, המעסיק והקופות הפנסיוניות השונות (קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופו"ג והשתלמות).
במועד ניתוק יחסי עבודה, חייב המעסיק לדווח למס הכנסה על צבירת כספי הפיצויים ומענקי הפרישה, העומדים לרשות העובד הפורש ועל אופן תשלומם, באמצעות טופס 161 (טופס הדווח, באחריות המעסיק).
באמצעות טופס זה, מדווחים לפקיד השומה במס הכנסה, על גובה מענקי הפרישה שיקבל העובד במועד הפרישה ועל יתרות כספי הפיצויים בקופות הפנסיוניות השונות, שיעמדו לרשותו של העובד הפורש, מכל המקורות השונים.
לאחר קבלת טופס 161 (החתום ע"י המעסיק), פונה העובד לפקיד השומה במס הכנסה, לביצוע "התחשבנות מס", באמצעות טופס 161א (טופס דווח באחריות העובד, על יתרות כספי  הפיצויים ומענקי הפרישה, העומדים לרשות העובד הפורש ובקשות מפקיד השומה, לגבי מסלול התחשבנות המס, על כספים אלו, שדווחו גם בטופס 161 של המעסיק).

סדר הפעולות לביצוע, בסמוך למועד עזיבת עבודה :

 • דיווח על יתרות הפיצויים בקופות השונות –
  לפני הפרישה – הקופות והקרנות השונות, ידווחו למעסיק על יתרות הפיצויים בקופות הפנסיוניות של העובד (נכון לחודש השכר הכלול בדוח).
  הדוח יכלול את כל הפרטים למילוי טופס 161 ע"י המעסיק.
  במקביל, מומלץ לכל הפורשים, לבקש מקרנות הפנסיה, מכתב מידע עם ריכוז נתונים, בדבר זכויות צבורות בקרן הפנסיה.
 • הנפקת טופס 161 ע"י המעסיק –
  בסמוך למועד עזיבת העבודה, יקבל העובד טופס 161 חתום ע"י המעסיק וימלא טופס 161א ויחתום עליו.
  המעסיק יציין בטופס 161, בסעיף "צבירה נוספת", את גובה ההפקדה החסרה, שטרם דווחה בדוח היתרות של הקופות השונות.
  בנוסף ליתרת הפיצויים בקופות השונות, תקבלו מהמעסיק גם מענק פרישה מיוחד, בהתאם למסלול הפרישה החד-פעמי, המוצע לכם.
 • הודעת המעסיק על עזיבת עבודה –
  במועד העזיבה, המעסיק יעביר לעובד הפורש מכתבים חתומים, על "שחרור" הכספים בקופות השונות, לבעלותו של העובד.
 • מילוי טופס 161א ע"י העובד הפורש –
  לאחר שהעובד קיבל את טופס 161 מהמעסיק, עליו למלא ולחתום על טופס 161א, עם בחירתו לצורת התחשבנות המס על מענקי הפרישה והפיצויים ( כספים אלה, המגיעים לעובד בעת הפרישה, חייבים במס( .
  בטופס זה, מפרט העובד לפקיד השומה, את בקשתו בנוגע למסלול התחשבנות המס על כספי מענקי הפרישה שקיבל והפיצויים בקופות השונות.
  העובד חייב לפנות לפקיד השומה, בסניף מס הכנסה באזור מגוריו, לצורך קבלת הנחיות לגבי חבות המס על מענקי הפרישה וצבירות הפיצויים, בקופות השונות.
  בכדי לקבל פטור מתשלום מס הכנסה, או בכדי להקטין את חבות המס, על העובד הפורש למלא את בקשתו באמצעות טופס 161א ( גם כאשר אין בכוונת העובד למשוך, בשלב זה, את הפיצויים, חלה עליו החובה לדווח ולקבל אישור מראש, מפקיד השומה ).
  מומלץ מאוד לקבל ייעוץ מקצועי אובייקטיבי ( מיועץ פנסיוני, בעל רישיון כחוק ) על אופן המילוי של הטופס, שכן לכל בחירה בטופס ישנה משמעות כספית גדולה.
 • הגשת סט טפסים לפקיד השומה במס הכנסה –
  ישנה חשיבות לפנייה לפקיד השומה ( בסניף מס הכנסה הקרוב לאזור המגורים שלך ) במועד סמוך, ככל האפשר, למועד עזיבת העבודה ולאחר קבלת טופס 161 החתום ע"י המעסיק.
  העובד יכול לפנות לפקיד השומה במס הכנסה בעצמו, או באמצעות נציג.
  העובד ימציא לפקיד השומה במס הכנסה, את סט הטפסים הבאים:
  – טופס 161, חתום ע"י המעסיק.
  – טופס 161א, חתום ע"י העובד.
  – טופס 116ג, חתום ע"י העובד ( במקרים שבהם מבקשים פריסת מס ).
  – טופס 161ד, חתום ע"י העובד ( ל"קיבוע זכויות" פנסיה וקבלת פטור ).
  – בנוסף לטפסים של מס הכנסה, נדרש העובד להמציא גם את שלושת תלושי המשכורת האחרונים שקיבל.
  – במידה והעובד קיבל פנסיה מוקדמת, יש לצרף את התלוש הראשון.
 • קבלת אישורי המס –
  פקיד השומה ינפיק לעובד, למעסיקו ולקופות הפנסיוניות השונות, את כל אישורי המס הדרושים, לרבות הנחיות על כספים פטורים ממס, חייבים במס, שיעורי המס, פריסת מס ( במקרים הרלוונטיים ), דחיית מועד התחשבנות מס ( ע"י אישור בקשות להליך של "רצף פיצויים" ו/או "רצף קצבה" ), היוון כספים פטורים ו/או חייבים במס, וכמובן אישור על גובה המס שיש לנכות מקצבת "הפנסיה המוקדמת" שיקבל הפורש.
 • הגשת אישורי המס וטופס 101 חתום
  העובד הפורש יעביר למעסיק ולקופות הפנסיוניות השונות, את אישורי המס שקיבל ממס הכנסה, עם הנחיות מפקיד השומה, בליווי טופס תביעה לקבלת כספים מהתכניות השונות ( במקרה של פדיון כספים ) וטופס 101 מלא וחתום ( לצורך קבלת הפנסיה המוקדמת ).
  הקופות הפנסיוניות השונות ( והמעסיק בקשר עם הפנסיה המוקדמת ) יטפלו בביצוע הנחיות פקיד השומה ( לגבי התחשבנות המס ) ובביצוע הנחיות העובד הפורש ( בכל הקשור לפדיון כספים וקבלת הפנסיה ).
 • המשך התכנית הפנסיונית של העובד הפורש –
  בפרישה מוקדמת וכמוסכם, נמשכת צבירת הזכויות בקרן הפנסיה.
  עד גיל הפרישה כחוק, תקבלו פנסיה מוקדמת, במימון המעסיק, בהתאם לנתונים האישיים של כל פורש/ת ובמשך תקופה זאת ( עד גיל פרישה כחוק ועד למועד קבלת פנסיית הזקנה ), תמשיכו לשלם מקצבת הפנסיה המוקדמת, פרמיה שוטפת בכל חודש לקרן הפנסיה ובהתאם גם תצברו זכויות בקרן הפנסיה.
  התשלום הנ"ל, יבטיח לכם את המשך צבירת הזכויות לפנסיית הזקנה ואת המשך הכיסויים הביטוחיים לפנסיית נכות ושאירים חו"ח.
 • תיאום מס –
  באם העובד מתחיל עבודה חדשה ( גם במשרה חלקית ), הרי שהוא נדרש לבצע "תיאום מס", בין המשכורת שמקבל והפנסיה המוקדמת.

חשוב לזכור לבצע בדיקת תכנוני מס לגיטימיים – לפני מועד הפרישה ולפני חתימה על הטפסים למס הכנסה ( טופס 161א, טופס 116ג, טופס 161ד ), מומלץ לבחון באמצעות יועץ פנסיוני מקצועי ( בעל רישיון כחוק ), את מגוון האפשרויות העומדות בפניכם, לטובת מיצוי זכויותיכם, היכול לחסוך לכם הרבה כסף בתשלומי מס מיותרים, לרבות הסבר על המסלולים השונים בקבלת פטור ממס ופירוט האופציות השונות לקבלת מענקי הפרישה, באמצעות טופס 161א, ביצוע "רצף קצבה", "רצף פיצויים", שילוב רצפים, פריסת מס, מענקי פרישה פטורים ממס וחייבים במס, היווני קצבה ופטור על הקצבאות בעתיד.
משיכת הונית של החלק הפטור בפיצויים ומהמענקים, משפיע על גובה הפטור בקצבה החודשית בעתיד ובדיקת הכדאיות מחייבת שימוש ב"נוסחת הקיזוז".

                                              לחצו להתרשמות ממגוון היועצים בתחום הייעוץ פנסיוני.

ייעוץ אישי לקראת פרישה

קורסי הכנה ותכנון פרישה

מאמרים נוספים